Kontaktujte nás: +420 602 564 955 | info@sovenio.cz
0 Kč

eniomedicína

Eniologie člověka - předplatnéCo je to enio?

Enio je zkratkou vytvořenou ze slova energoinformační, popř. informačně-energetický, což je významově přesnější. V „laické“ literatuře se v obdobném významu jako enio používá slovo energie – tzv. energetické působení na pacienta, energetický přenos myšlenek, energetická ochrana apod.

Termín, předpona enio, je popsán ve článku docenta Vasiľčuka Enio v 81 výkladech, který je zveřejněn v 19. čísle časopisu Eniologie člověka. „V širším kontextu se předpona enio používá všude tam, kde jsou odborně a vědecky popisovány objekty, skutečnosti a jevy, které „laická“ literatura popisuje např. jako auru, energie, léčitelské působení, bioplazmu apod. Odborná literatura zná komponenty informačně-energetických hmot – informace (subinformacion, informacion), mikročástice (např. kvark, tachyon, meson, baryon, boson, miony, leptony), světlo (různých frekvencí, pásem elektromagnetického spektra, tedy barev), energie (např. tepelná, jaderná, mechanická, gravitační, elektrická, elektromagnetická, záření), informačně-energetické substance (substance obsahující informace, mikročástice, světlo a energie) a informačně-energetické bioplazmy (živá hmota obsahující informace, mikročástice, světlo a energie). Předpona enio tedy rozšiřuje poznání a popis objektů, skutečností a jevů, protože se na ně dívá nejenom z hmotné podstaty, ale i z hlediska existující jemné hmoty.“

Kde se předpona enio používá?

Na každý objekt je možné se podívat nejenom z hlediska jeho hmotné (hrubohmotné) podstaty, ale i z hlediska jeho podstaty „energetické“ neboli jemné, jemnohmotné, kterou není běžný člověk schopen vnímat svými pěti smysly. Pak k názvu tohoto oboru, objektu můžeme formálně přidat předponu enio. V každém oboru a objektu můžeme tedy hledat a vidět jemné prvky, jemnou (jemnohmotnou – „energetickou“) podstatu a souvislosti, ty pak popsat, zkoumat a dívat se na ně tímto úhlem pohledu – přidáváme předponu enio.

Příklady oborů, které pohlížejí na předmět svého výzkumu z hlediska jeho hmotné/jemné podstaty: cytologie/eniocytologie; fyzika/eniofyzika; může být i hudba/eniohudba; tvar a stavbu lidského těla na hmotné úrovni zkoumá a popisuje anatomie, na jemnohmotné (jemné – „energetické“) úrovni je zkoumá a popisuje enioanatomie.

Závěrem snad bude pro vás snadnější pochopit definici eniologie jako univerzální vědy (zahrnující všechny enioobory), která provádí výzkum informačních procesů, jevů a událostí v přírodě a společnosti, které není běžný člověk schopen zachytit a vnímat smyslovými orgány.

Enioanatomie jemnohmotných těl člověkaEniomedicína je nový směr medicíny (doc. Mgr. Anatolij Vasilčuk, CSc.)

Transformace od eniologie do eniomedicíny je dlouhý a složitý proces, doprovázený roky komplexního vědeckého výzkumu, získávání, objektivizací, interpretací a systematizací nových eniomedicínských znalostí. Eniomedicína je nový termín, který poprvé zmínil K. J. Balandin v Krátkém encyklopedickém slovníku eniologie (výuková příručka, Oděsa: vydavatelství Enio Publishing House, 2002, 408 s., v textu S. 371). Tvrdí, že eniomedicína předkládá nové cesty léčby, které jsou založeny na korekci mezilidských vztahů a na využívání souboru metodik sjednocených se starodávnými lidovými léčebnými metodami a psychofyziologickým duchovním sebezdokonalováním.

Autor monografie popsal několik interpretací eniomedicíny. Eniomedicína je věda, která provádí informačně-energetický výzkum a studuje optimální cesty nejefektivnějšího praktického využití eniologických, enioanatomických, eniocytologických, eniohistologických, eniofyziologických, eniopsychických, eniopedagogických a jiných informačně-energetických technologií, metod a prostředků profylaxe nemocí, léčení, regenerace, rehabilitace, rekonvalescence a rekondice člověka v souladu s funkčními možnostmi enioanatomické normy jemnohmotných těl a informačně-energetické jednoty s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí (Vasiľčuk A. Mezioborový slovník eniologie, Skalica: MM a spol, s r o, 2012. 400 s, text S. 85.).

Eniomedicína provádí informačně-energetické výzkumy a studuje informačně-energetické vzájemné výměny nemocí, optimální cesty nejefektivnějšího praktického využití eniologických, enioanatomických, eniopsianatomických, eniomolekulárních, eniocytologických, eniohistologických, eniofyziologických, eniopsychických, eniopedagogických, enioduchovních a jiných enioterapeutických technologií, eniometod a prostředků pro profylaktickou medicínu, léčení, regeneraci, rehabilitaci, rekonvalescenci, rekondici a zdravého způsobu života člověka v souladu s funkčními možnostmi enioanatomické normy jemnohmotných těl a informačně-energetické jednoty člověka s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí. (Vasylchuk A. L. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka: učebnice pro univerzity. Lvov: PP Soroka T. B., tisk na vyžádání, 2016 704 str., text S. 657).

Eniomedicína je inovativní směr medicíny, její nedílnou součástí, která studuje a zkoumá informačně-energetické základy nemocí, informačně-energetické faktory vzniku nemoci, informačně-energetickou etiologii nemocí, informačně-energetickou patogenezi nemocí, jejich informačně-energetické vzájemné výměny s jemnohmotnými těly, jejich eniostrukturami, zdravými buňkami, tkáněmi, orgány, systémy organizmu, fyzickým tělem, informačně-energetickými poli vnějšího prostředí a informačně-energetický vliv nemoci na člověka, jeho těla, vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti, fyziologické, fyzické, psychické, duchovní, PSI-fenomenální a sociální možnosti.

Eniomedicína vypracovává enioterapeutické, enioanatomické, eniopsianatomické, eniomolekulární, eniocytologické, eniohistologické, eniofyziologické, enioreflexoterapeutické, eniovaleologické, eniofarmakologické, eniohomeopatické, eniofytoterapeutické, eniodendroterapeutické, PSI-fenomenální, eniohydroterapeutické, enioklimatoterapeutické, enioduchovní a jiné enioterapeutické technologie prevence, léčení, regenerace, rehabilitace, rekonvalescence, rekondice a jiné. Studuje optimální cesty co nejefektivnějšího praktického využití těchto eniotechnologií, eniometod a enioprostředků pro profylaktickou medicínu, regeneraci, rehabilitaci, rekonvalescenci, rekondici a zdravý způsob života člověka podle funkčních možností enioanatomické normy jemnohmotných těl a informačně-energetické jednoty člověka s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí. Znalosti získané v budoucnu budou systematizovány do nové disciplíny – eniologie nemocí.

Neznámé emoceEniomedicína má přímý vztah k eniologii, enioanatomii jemnohmotných těl, eniocytologii, eniohistologii, eniomolekulární biologii, eniofyziologii, eniopsychologii, eniopededagogice, eniovaleologii, eniofarmakologii a eniofarmakognostice, eniohomeopatii, atomové a subatomární fyzice a jiným eniologickým disciplínám o člověku.

Eniomedicína je multidisciplinárním oborem, který je výsledkem sjednocení eniologických, enioanatomických, eniopsianatomických, eniomolekulárních, eniocytologických, eniohistologických, eniopsychických, eniopedagogických znalostí, dosažených molekulární biologií, biochemií, valeologií, optikou, atomární, subatomární a kvantovou fyzikou, kosmologií, informaciologií a jinými obory.

Eniomedicína je výukovou a vědeckou disciplínou, která souvisí s převážnou většinou eniologických, lékařských, psychologických, pedagogických a jiných disciplín, které na jemných úrovních objasňují člověka ve všech jeho aspektech. Proto eniomedicína obohacuje všechny vědecké a vzdělávací obory spojené s člověkem, podporuje vznik nových oborů medicíny, nové příležitosti k integraci různých komplexních terapeutických technologií účinné enioléčby. Enioterapeutické technologie eniomedicíny lze kombinovat s jakýmikoliv technologiemi léčení.

Eniomedicína rozšiřuje a prohlubuje znalosti o informačně-energetické podstatě nemocí, umožňuje z pozic různých eniologických disciplín interpretovat etiologii a patogenezi nemocí, porozumět vlivu informačně-energetického prostředí na zdraví, vznik nemocí, proces enioléčby, regenerace, rehabilitace, rekonvalescence a rekondice člověka.

Eniomedicínské znalosti vytvářejí informačně-energetické základy pro transformaci terapeutických technologií do eniotechnologií a umožňují získávat nové charakteristiky, vlastnosti a možnosti většiny oborů tradiční i netradiční medicíny, což rozšiřuje jejich praktické využití a zlepšuje jejich terapeutický účinek.

Úryvek z vydané monografie Eniomedicína

autor doc. Mgr. Anatolij Vasilčuk, CSc.